JuviviscensYüklə 2,44 Mb.
səhifə1/20
tarix14.08.2018
ölçüsü2,44 Mb.
#70986
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

DEMOCRITVS

JUVIVISCENS:

Sivc

TITA & PHILOSOPHICDEMOCRITI.

.

AuthoreJOANNE CHRYSOSTOMO

MAGNEK O,

Burgundo Luxoviensc Patritio,Phi.

losopho, Medico, & in Uuniversitate

Ticinensi Regio Medicinæ

Proseflore,

Editio ultima;

<&&*&&&&

Hag æ- Comitis,'

ExTypographia ADRIANI VLACQ^

M. DC LVIH.

EXC ELL ENTISSIM I

SENAT US


MEDIOLANENSIS

Æquissimo Prxfidi

D.OCTA VIANO

Pi cenardo

J. C. Cremonensi

lVuJlrifsimts Consultifsimifque

SENATORIBVS

D.ALOYSIO BELCREDIO

J. C. Ticinensi.

D. JO:BAPTISTÆ BONETTO

J. C. Cremonensi.

D. PETRO TETRACINO

J. C. Laudensi.

D.JO;ARIAS MALDONATO

J C. Hispano.

D.OTHONI CAIMO

J.C. Mediolanensi.

D.ANDREÆ ALIFERO

J.C. Mediolanensi.

D. MATTHÆO B I M I O

J.C, Mediolanensi.

". D.JO:


D. J O : BAPTISTÆ CANTONO

J. C. Alexandrine *

D.ALFONSO DELRIO NORIEGA

J. C. Hispano.

DFABIO FRANCISCO DUGNANO

J. C. Mediolanensi.

D. GUIDOBONO CAVALCHINO

J. C. Ticinensi.

D. CAROLO PATELLANO

f. C. Mediolanensi.

D. AUGUSTINO NAVAR.

RO BURENÆJ.C Hisp.

It : Chrjfostomus Uugnenus immor-

Ulcmglomm P.

Patr e s

&fth &¥$> <&&* &f& 6?¥ft

^MdJ» Patres Amplissimi,

COnsecro vestro nomini

philosophise meæ primitias

, q uæ vobis prius desiinatæsunt,

quamnata?; iis sin

gulars uniuscujusjue vestrum

adoraturus eram virtutes , at

nunc insigne mihi a vestra munisicentia

collatum agniturus beneficium

; quo scilicet me in

emeritorum subsellia evexistis ,

dumRegium nominavistis,Profefforem

, & honoratio, mentis

meis majori , auxistis. Sen tio sa

tis , tanto pltss a me expectari ,

quo gradus major est,in quo me

cssevoluistis j neque vero faviftis,

ut ignavia otioque torpe-

Km } fed quam ab uno^uoque

vestrumgravissimam accepiadhortationem

, dumadivisingulorumdomos,

beneficentiffirhas

in me manus venerabunde delibatnmsividerem,

utfpei de me con

cepta, responderent fatta , cxplerem -

que omnium expettationem , hæc in -

quam admonitio , ita insedit

menti,ut vires animosque dederit,

ad reserendos Elysios,redivivurn

vobis stituro Democritum,

cujusiapientiffima doctrinajam

dudum interpretem sibi expofcebat

vel apologiam. Revera

cum amicorum suasionibus adductus

fui,ut ab physica quadam

tractatione typos lacesserem,diu

animo fui inter varias designa

tions fluctuante : Dum itaque

anceps animi consilium meum

excutio, id quod Severius iile

Boetius ordinis Senatorii , triuphantisq;

togæ sapientiffimurri

ferculum , sib in carcere detent o

conticontigisse


sinxit^cum philosophia

ipsacolloqui , id enimveromihi

inmuseopeneaccidit, veterum

difceptantes : ilia quidem obsoletis

vestibus iobscuro vultu,vixque

humani quidquam ob lutum

, & squallorem retinente,

hæcautem loquacior, comptula

& fastu pene tyrannico superbaj

at ubi antiquior seniorque sapientiaplurima

aquaserenumsibi

nativumque vultum sorditie

abjectarestituir, tune enimmajeltatis

visa mini est peneadoranda:,

unumqucproseadduxitargumentumiquod

scilicet propior

origini , aiternæ scilicet veritati^

20 ea minus aliquanto quam ju

nior Sophia aberraret : Atomoiumque

opinionem, veluti gran

ge, palmariumque mentium humanarum

opus, produxit in me

dium , rdiquitque mehacAto-

Diorumcogitationedesixum.Ea

fane

sane digna visa est, quæ ab ipfiu s _antiquioris Sapientiæoreprodi— r

ret, appositumque vobis muntss»—

culum duxi, turn, quod id opu s a

nullo hactenus fueiitpertractatct

(Sennertiis siquidem qui uno ca—

pitedeillisagit, atomosnequaquam

» fed minima physicadari

probavit^ tum etiam, quod subtilissimæ

indagationis , in præsiruendis

principiis, & ad siabilienJam

doctrinam , elicier.dafque

consequentias , plurimum

liaberet. ,Resardua tfi^etujlUnovitatendw,

nofts axtontatem, obsole

te nitorem , obfeuris lucem , pfttdltis

gr/ttiam , dubusjidem , omnibus veto

naturam, & naturafua omnta : itaquettiam

non ajftcatis voluljfe pulcbrum

eft. Non explebo unquam, vel

assequar exquisitissima Democriti

senfa , fed sicuti pueri olinvrepandis

ulnis Rhodii Colossi digitosmetiebantur;

itavastashu-

/us ingenioruai Phceijicis cogititio


tationes,

veluti pumilo nifu ami

bin a me perspicietis; Democrituinitaqueluci

nostræ reltituere

placuit , 8c tanto Philosopho ad

celeberrimum totPhilosophis seculum

esse admissionalis , vitam

illicoricefli posthumam, mixtasqie

minuttssimis cineribus e;'us

corporis aromos ; abantiguorum

rudetibus, rogisque eruere sum

conatus : impersectum sane f pirat

, lucisque hu j us usuram ab vestiæ

protectionis aurasibi cxposcit,

cæteroquisifavoredestituaturvestsocombureturiterum,

satoqueillisubjacebit

acerbissimo,

cjuodexsuscuatumimpiis ritibus

ab Erichthone cadaver , dequo

eloquentissimus Poeta Lucanus.

Vadit defunBus ad ignes.

Abfit boc omen:fovebitis enim

viium legisiV.torem, Senatus Abdeiitani

prassidem, divina?que , si

Herculem consecramus,nobiUtatis

; amicum Medici , scientixque

flucuniversalis virum doctiomnes

i apud quod id forte promovero,

ut illorum aliquis excultioris

ingcnii id perficiat,cui principium

dedi. Vosinterea, Patres

ConsgiuptI i conatibus meis favete,

dum aliicælos integros,foricontentioncsi'medelarumque

voluiriina vestris arisappendent,

Atomumetiam inter ea donaria

adesse patiamini. Valete,

Ttc'mi R(gii,prid. KsU Maji ,'

^»»o,M.DC.XLVI.

SyllaSYLLABUS

Difputationum, &Proposirionum

de Atomis.

Prolegomena.

j Efteritivita,pag. t

6 Libri a D tmocritoscripti, I J

j^I Tejlimonia dejapimtia , &

'Js do&rinaD tmecrtti. 24

** Invent a Democriti. - 32

SjntpJ?sde£?rin

Diftributio e^usdem deftrin* per capita.

4*

lrafdti* ad Ltclorem- 4 JDEMOCR1TUS REVIUISCENS

five


1

D £ A T O M I s.

Imitmmtum totiut Optris^jtts dipibut

tio,Qf method***: 5°

Di SPUT ATO. Ti

An detur mattria prima dhirsa ab tit*

ramw ? 13

Syllabus.

Definition!!. 5-3

Pr'mcipia, '

54

PoftuUtat , 5*C a p u t. I. Ekmenta ejje materiam

pr'tmam. $y

Propositio. I. Qtaiuorsunt materiapnm*

proprieties , ab ipja infef

arables : prima , ut sit primum

wniufcujufqtte ctrporUsub)cElum : se*

cunda, ut in omnibus eorporibus natu

ral/bus eadem reperiatur imjse : tertia,

mtsitingenerabelis, & inconuptibilts :

quarta, ut in ipfam corpora omniaper

diffolutionem ultimem refolvantur.

Propositio. II, Elementa sunt primum

tiniuscuju/ytiecorporissubjeBum : in

tmnibus corporibus naturalibus, eaiem

reperiuntur ineffe \sunt ingeneralilia,

& incorruptibilia : quodlibet corpus in

ipfaper dijsolutionem ultimam re/olviiur.

6o

Propositio. III. Elcmtma sunt mat eritpnmAj 78

Propositio. IV. Mat eria prima, qum

mAr'tsioteUs proponit ex Ægyptiorum

mente, emnino inutilis tfi, twmph)sico,

tum medico, " 79

Ca.
Cap ut II. De natura, riumero , &

froprietatibus elementirun , juxia

Xxmecritiplacita. ' g0

Propositio, V. Quatuor/»»; Neoteric**

rum de Elemmtis opinion:* p *cifuoe.

Sl

Propositio VI. Element a]uxta Dtmecritiplaciiadesinire. g^

Propositio VII. Eltmmtum non cent ,

ponitur ex materia,& forma, 8$

Propositio V 1 1 1. In quovit element'

tviisuntprimario cor.sideranda. Pri

mo , molessuhsiantinlis corporea: s«

cundo , qua In ai prima : tertio, appetentia

mixtionis, Secundario autem

elementa conttmplanda stint utpanes

unherfi,& utmobilialocaliter. 91

Propositio. I X. Non est satis probatum

a philo/ophis dari quatuor thmenta,

Propositio X. jiir non eft elementum,

1 10 •


Propositio. XI. Daniurti\ztantumEkmmta

: Terra, jiqui, Ignis. 117

Propositio XII. Definitions primammqualitatum,

al Arisiotekletradt

t*, snnt improprioe , (juare aliai afferre

tentavi , Dcmocriti flacitis confort

met, iiO
Caput III. Satisfit tijeBionihtt

contra superiorem Democriti doctriz

nam, I2S

ObjeEtiones coni ra incorruptibilitatem,&

\ numerumEhmmtorum. 129

ObjtSsionet c ontra temarium ehmento*

rumnumerum, 140

Propositjo XIII. Aer cant gravitate,

& levitate. 144

Obj'Sti* contra acrisindifferentiam. 1 s J

, , DlSPUTATIO II.

De compoptiont rerum ex atomit. j$j

Dtfinitioms. I j 9

Principia. 1 6 1

Posiulata. 165

C a p u t.I. Sentential cekbres de compofitiene

contirtui, 16$

Propositio. X I V. Continuumnon cone

siat ex punBis mathematiiii .,• 1 64

Propositio, XV. Continuum non centponitur

expanibus, &pun£lis mathematkiisimul.

• 1 6J


Propositio XVJ. Continttumnonconflat

ex simplici mtitat ante divifimem

indistinct*. 168

Propositio XVII. Continuum non

eonflat partibus/yncategorematice infinit'u
flnilis. 1 69

Propositio XVIII. Nntr.erus partium

imtinui ion eft sicuti numeri fin'ti

popbiles, 170

Ca put. II. Q/tod omnia ex atemi

(on/lent. 173

Propositio. XIX. 'Ventinuum compniturextAtomis,

five, corpusculis

finitis numero,adoequatt interfe disiin -

Bis , ctrt* & determinant arm . 1 74

Propositio X X. uitemi definitionent

dare. 188

Caput. III. De Atomorum proprie-

Utiiut, 193

Propositio. XXI. Omnibus lAtorr.is

convmit triplex mebilitas , frima ra*

tkntuniversi ,secunda ratione vacui,

tertia ratione mixti. 1 94

Propositio. XXII, Datur sympathia

inter Atomos. 196

Propositio XXIII. Tie Atomorum

parvitate aliquid conjifiura afjequi,

204.

Propositio. XXIV. zsftomis aeris injitumeft, crpropium cum alii suniri

nunqttam, »°8

Propositio. XXV. Quemodojehabeant

igw* , aqueoe , C terre* ad uniwem,

determinare. 2io

Propositio. XXVI, lAtomissua inest

sigura. nj

Examen doBrinoe Vlatomicoe it ehmen torumfigurh.

115

Propositio XXVII. *Aimislgne\s j?-guram apgnareex D^mocrito. , i^o

Propositi&XX VIII. ^Atomorum terrearum

figuram ex Democrito deter

minate, a 3 9

Propositio.XXlX,

figuram determinare, i49

Propositio. XXX. De ^Atomorum ae ,

rearum figura juxta Demacritum pronunuare,

i s 6

Propositio. XXXI. Mof.ts Atamorumad figuram pottst explicari analogi

es. 1 59


Ca put. IV. Demixtiane, &disso!us

time Alomorum. 167

Propositio. XXII. lAundi genesim

exclicare per Atomos juxta Dontocritum,

267

Propositio XXXIII. Modus agendi Atemorumeft triplex : Primus perintrusiontmsui

inporos : Secundus per

fropagationem qualitatis in spat10 libere

: Tertius per inbibitiontm qualitatis

contrari*. 278
Psopositio. XXXlV. Modum , quo

Atomimiscmiur, explicare. 28 J

Propositio, XXXV. Pluressunt mix-

- ticiumgradus , unaordinaturadperftUiorem,

(ST mixta Jimpliciora perft.

Simtm funt materia , mixtifqut plurimi

infant pori qui ab Atsmorun

jeriatim pofisarum connexion oriuvt

babent, ' 288

Propositio. XXXVI. Explicatur dissolutio

mixti ex democriti priticipiis,

Democritus Docons , Jive parti

digma explicandi ardua qu*vis per

cnrpufculorum doEirinam, joy

ThemaPhilosophicum. 305

Status quoestionis. 3° 6

Jnveftigatio generalise 3 06

Color,five adapt ado- 3 °9

r\efolutio quoefiionis, 3 ' °

Anmtatfanes. 3 ' l

tyjlexio. 3U

Ca p u t. V. Diff.cultatum in tjuoefiiont

cmtinui solutio ex proprijs atomorum

'principhs. 3»2

Stminarium Rjjponsionum ad argummta

Mathematica. 314

Lemma. I. Mathematica alstrabit ab

cmni
cmm mat a in, &fubjecto reals. 3 1 4

Lemma. II. Dhifibilitat extrinfectt

nm infert dhi/ibilitattm intrwsecam^

1 16.

Lemma, I 1 '• Ne» sunt txpendend*aitiontsphyfica regulis Geometries!, 317

Objectiones Mathematics. 3 1 9

Oblectio. I. Dc Triangub, 319

Objectio. II. De Quadrate. 321

Objectio. 1 1 1 .De Circuits cmcetricis.iz 3

Objectio; IV. De circuit tctragonijmo,

324

Propositio. XXXVII. Problema, Me<niscum,fiie lunulam quadrau. 3 17

Objectio. V. De linea conchili. 330

Propositio. XXXVIII. Dantur line*

quafroduft* ininfitiitum,/emper mai

gx,ac magis accedwt,nunquam tamen

vel intersecatfe,velsetangunt,&qu%*

VKalitinde distent magis, (sr magis, in

infinitum, nuxquam tamen ultra certa

dijlantia aseinvkcabejsepoisiint.i 30

Scholium, iii-

Objectio. VI. Dt contaBu globi , &

plani. ?3

Objectio. VII. De lineis infeeabilibus.

Propositio. XXXIX. Ldlut quadrati

esi incemmensurabilt longitudine cum
diamitrofua. 331

Objectio VIII. Dt tngvlo contaBus ,

iSangulo acme. 341

Propositio. XL. In Atemo ABC.;otesl

defignari pars B , qua majores , &

majores ininjinitum in tadem alarm

ABC possum tss afignare, 341

Objectio. IX. Demoturotx 348

Ob|ectio X . De ctmparat ime major n, &

minoris cxtmfionis. 3 f 0

Objectio. XI. De luminis propagatio

ns. 371


Objectio. XII. T>e iliuminatiene gin

Objectio, XIII. Dt continue, &ttm-

Jm. in

Objectio XIV. Dt qttantitatt: ration. 358

Objeaio. XV. De indivisiiilibus fimuilunBir.

357^360

Objectio XVI. Jtgvtmmtum ^»»#-n'<>- l$%ad\6o

Objectio. XV II. Contra indivifibilitsttmatsmorum.

360

Cai-ut VI. Bjpnfa adOhjeBionissingularum atomorum doBrinam

impugnantet. 36 1

Objectio. I. Pro ^Arisiotelisttxtu 363,

it calt contra id, quod diximus propos


Jlt,x6. t etraedra non posse rephre lo

cum. I6*


Piopositio. X L I. Tetraedra non replent

locum salidum. } 64

Objectio. 1 1. Dt %Atom'u, & vacua

btmocritl. 3 70

Objectio. III. Dt mlxttonis imperfe

ctions, n 1

Objectio. IV. Demotus tmport,rarefaliione

, condensation? , inttwfione,

(fremifione. $jl

DlSrUTATIOlII.

Deconsequentiis præcipuis ex Demo •

criti philosopb.il deductis. 3 7 j

Definition*? 37 j

Priucipia, 374

Pojiulata. 377

Caput. I. Demotulocali aiomontm.

377

Fropofitio. XL1I. Qiiamvis aimil tiacbettt gravitai & Uv'-tai ptpularis,

' mhilominus tamen non daturgravitai,

ties ut liXitatfiriBe , & pbiiojophke

dicta. 378

I'ropositio. XLIII. Motus localises

entitds permanent, tseafimtA in naturaJ

&sttccejiivam connotationt,cnjtti

causa
causafroductrixeftslu impetus.^y

Objectiones. Contra deih'mam Dcmot

critidemotulocali. 59i

Objectio. I. De mow tardijsimo , &

wlocifsirr.o. 393

Objectiones. II. Dequietibus,& [alth

bus, five transmission! jjraiicrum utn

tranfeundo per medium. 394.

Propositio, XLl\4. Circulars motus in

lohtationt tripliciter fertur , motu

Jcilictt progressive-,motu rtgrefsivo.tsr

circa centrum major : au tem eft retro •

cefsioinmajoricirculo ,. quam in mitiori.

397

Objectiones. III. Desuctessime motui.Caput. II. De rarefaElione,(? condensa."

timeJuxtaDcmocritum. '407

Propositio. XLV. Rtrttm quotidiamt

usus rarefaftionis , & condensations

naturam oslettdit. 407

?ropositio. XLVI. Vnica atomus finerarefaSthnt,

fintmfl

froduBionej,oteft naturalists occupare

ma\erem , (3' majorem locum in infinitum.

410


Propositio. XLVll. Qgamvit admit*

ti debeat al!qua in natura rarefaElio

wpTopritjlifta, mHa tamm datur

frefria
p*opria,& legitima : five omits rarti

fatliofit per intrufionem atomorum,

condensatio per extrufionem. Ate

Objectio. de multiplici experientia, qua

videturconcludi rarefaciit,& conden

satio. 41 o

C A p u t III. De alteration , inte»-

si»ne, &remii]Jone qualitatumjuxta

Dimtcritum. ax 8

Propositio. XLVIII. Potijsma corpo.

rum alteratiofitper ordinem, &pofi .

tionem multiplictm atomomm , remiss

sioperjolutionem ordinis: 42 9

C a p u t, VI. De Colortm gentratione

juxta'Demecritum. " 438

Propositie. XL IX. Color est lumm

intemum corporum ah atomis ipneis

diffusion , dr per almatomos resrat

$um. ^, g

Objectiones. ^x

Gonclti/»o totim Optris. 4j 3

PROPROLEGOMENA

Sive


Anteloquia , ad doctrinam

Democriti de Atomisautorandam

, & meliusintelligendam.

CUm primogenitam intei

omnes sapientum sectas

Atomorum Philofophiam

restituere designaverim t

ejusque opinionis famam millc

calumniis obsolctam vindicare,

opcræ pretiu m visum est, ante

loquia quædam præmittere, in

quibus curiosus lector de vita,

moribus,scriptis,ingenioque illius,

quieamsententiam accuratissime

omnium pertractavit,

judicare posset ; adde quod necessarium

stsit, selectis autoritatibus

ostendere, legitima fuissc

illius institutoris placita, quæ a

me deducuntur, turn majoris

daritatis gratia universam in

synopsi,
synopsi, tanquam in thefibus,

unoque aspectu colligere opinionem,

& tandem in præfatfone

ad lectorem de hu jus ternporis

philosophis, deque meo

institute pauca diiTerere.Prascipuus

atomorum patronus suit

Democritus, quem Abderitem

ali;, alii Milefium vocaverunt :

hos inter suit Blancanus in

t htonologia mat hematicarum.

llle est Democritus, cui risum

insanum affinxere Utteratorum

plebs, hujus vitaminnocentisiimam,

mores probabiles, subti-

.lissimoslibros, stupenda inventa,

laude mentis minora, doctrinamque

curiosam, æque ac

.facilem, paucis his projegomenis

accipe.

2

DEMOCRATIVITA.

Uantum authoritas hominumopinionibus

imponit,

ji rantum nosse interest authorem

eorum,quaiadducuntur

in medium; ob id

plurimos de rebus a Democrito gestis,

scriptis , dictisve consului , uttum meai,

tum aliorum cupiditatisatissieret. Cra

nes honorisicam de eo faciuntmentionem

: ut Hippocrates ei co&vus, Aiifioteles,

Tbtophrastm, Ælianus, Seneca, Con/lantinus

Cæsar, P limtts , Iulianus, Lucretius, Plutarchus,

Eujlatius, zsfthmodorus ,

us, Diogenes Lacrtius, Lucianus, Apuleius

, Petronius (^Arbiter, aliique minorcs

literarum Genii, quosposttantanominalaudare

nefas sit.

Anteannosbis mille supra 166, vel

sexcentis octogiota post excidium

Troianum annis , ætemæ mentis Numeo

duomolitum est ædisicia ; Imperil

A scilicet

j D e ii o e i m, .

scilicet Romani fundamenta jecifc dictatore

I. qui Imperatores reserret

creato , & sapientiæ colossum erexit in

Thracia efsuso in lucem Demscrito; ut

dumcaputorbiscæteræ genti humanæ

jura diceret , Democritus regnaret in

omnium ingenia. Non parum cqntulit

ad erigesidos animos ejus natalium

splendor, qui plerumque circumstan-

- tium pomparum familiaritate altas cogitationes

inspirat, designationesijue

majorum gloria non indignas instillat.

Invenit coelestem nobilitatem domi ;

erat enim Herculis ex fratre nepos , ut

testatur Abderitæ Epistola ad Hippocratem

, ex Oenopidis familia s reperit

opulentiam præterea , regios Philosophos

patris domesticos , penates

Monarcharum hospital it ate inclytos,

celebres sapientum conventus foris ;

& ubique addiscendi opportunitatem.

Cum Xexes apudDemocritipatrem

eflet hospitatus , regiomunere gratiam

illi rependit; Is doctissimos Terfts ,

quos ob reconditam sapientiam Magos

vocant, Chaldæosque Astrologiæ peritissimos

hospiti suo reliquit , qui Democritum

divinæ ccelestisque scientiæ

mysleriis initiarunt , £c cum vi vacis in

genii


3

genii juveni admirationem sui secisient,

sivesua revisendi cupiditas consiliumcorrumperet,

sive quod omni ratfone

cumulatam sui discipuli sapientiarn

optarent , exterorum ingcsscrunt

curiositatem . Patre ergo demortuo ,

hærediras Fratribus tribus divisa est,

quorum minimus natu Democrjtus ,

minorem ultro sibi proposcit portionem

: E3 peregrinaturo erat accommodata,

utpote pecuniæ vis , quæ cen

tum auritaleota , hoc est , juxtaplurimorum

calculos , fexaginta aureorum

millia facile ex cederet. Sed quamvisea

ekctio in fratrum commoda videretur,

suspicione tamen vexarunt Deniocritum

, quasi subdolose moliretur

aliquidi adeo ambiguetredtturingeweft.

Præceptoribus itaque suis viæ ducibus,

consuluit in Ægypto Gymnosophistas,

sacerdotum Geometriam audivit

, & ad interiora Asiæ scientiarum

ingeniorumque triumphator penetrans,

Chaldæorum principes per totam

Persidem investigavit,tum reflexit

se ad Arabicum sinum , ubi sacra civilis.

que doctrina felicioribus auspieiis excolebatu

r. Vidit in India quidquid Magorum

arx potenti clauderet , qnam


4

pcnc fabulosam nimio miraculo fkcit

Philostratus : congressuquecum litteratis

hiscehabito, lustravitÆthiopiam,

&ubiquepcrspicacis ingenii, honestæquelibsralitatisvestigiareliquit.

Enimveroregressus

in patriam , omnium eeens

, præterquam doctri næ , Damasu m

fratrem patri cognominem , patemo in

se animoestexpertus; Illeenim fundi'

hæres patemi , copiosissimo reditu sublimemOenopidisfamilæ

gradum alebat;

dum purius patrimonium, sed quod

ideo facilius effluit , auruna scilicet cufum

signatumque paucis annis Democritusexhausisser.


Kataloq: 2017

Yüklə 2,44 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə