T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankaraYüklə 2,18 Mb.
səhifə23/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2,18 Mb.
#70577
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   267 Kişilik Aile

1.660.000.000.-

-

1.652.000.000.-

1

1.651.999.999.-

-

1.644.000.000.-

2

1.643.999.999.-

-

1.636.000.000.-

3

1.635.999.999.-

-

1.628.000.000.-

4

1.627.999.999.-

-

1.620.000.000.-

5

1.619.999.999.-

-

1.612.000.000.-

6

1.611.999.999.-

-

1.604.000.000.-

7

1.603.999.999.-

-

1.596.000.000.-

8

1.595.999.999.-

-

1.588.000.000.-

9

1.587.999.999.-10

AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

8 Kişilik Aile

1.680.000.000 -

-

1.672.000.000

1

1.671.999.999 -

-

1.664.000.000

2

1.663.999.999 -

-

1.656.000.000

3

1.655.999.999 -

-

1.648.000.000

4

1.647.999.999 -

-

1.640.000.000

5

1.639.999.999 -

-

1.632.000.000

6

1.631.999.999 -

-

1.624.000.000

7

1.623.999.999 -

-

1.616.000.000

8

1.615.999.999 -

-

1.608.000.000

9

1.607.999.999 -109 Kişilik Aile

1.700.000.000 -

-

1.694.000.000

1

1.693.999.999 -

-

1.688.000.000

2

1.687.999.999 -

-

1.682.000.000

3

1.681.999.999 -

-

1.676.000.000

4

1.675.000.000 -

-

1.670.000.000

5

1.669.999.999 -

-

1.664.000.000

6

1.663.999.999 -

-

1.658.000.000

7

1.657.999.999 -

-

1.652.000.000

8

1.651.999.999 -
1.646.000.000

9

1.645.999.999-10
10 Kişilik Aile

1.720.000.000 -

-

1.714.000.000

1

1.713.999.999 -

-

1.708.000.000

2

1.707.999-999 -

-

1.702.000.000

3

1.701.999.999 -

-

1.696.000.000

4

1.695.999.999 -

-

1.690.000.000

5

1.689.999.999 -

-

1.684.000.000

6

1.683.999.999 -

-

1.678.000.000

7

1.677.999.999 -

-

1.672.000.000

8

1.671.999.999 -

-

1.666.000.000

9

1.665.999.999-10

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.17.00.00/763-7470/213
24 Mayıs 1999

KONU

:

Çevre Düzeni Planları


İLGİ: Çevre Bakanlığının 06.05.1999 gün ve 1335/3497 sayılı Genelgesi.

Çevre düzeni planlarının yapımı ve onaylanmasına ilişkin olarak Çevre Bakanlığınca 26.04.1999 tarihinde çıkartılan 1999/11 sayılı Genelgede, anılan planların onay başvurularının Çevre Bakanlığına yapılması gerektiği belirtilmiş ve daha sonra da söz konusu Genelgenin uygulanmaması için Çevre Bakanlığınca 06.05.1999 gün ve 1335/3497 sayılı ilgi Genelge yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere her türlü Çevre Düzeni Planlarının yapılması, revizyonu, ilavesi ve tadilatı ile ilgili görüş ve onay işlemleri 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca yürütülmektedir.

Bilgi alınmasını, gereğini ve bu genelgenin iliniz dahilinde bulunan Belediye Başkanlıklarına duyurulmasının teminini arz ve rica ederim.

Ali ILIKSOY

Bakan
DAĞITIM:

Gereği:

Valiliklere

Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına


Bilgi:

Başbakanlığa

Bakanlıklara

Bakanlık Merkez TeşkilatınaT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.11.00.06/887-11127
13 Temmuz 1999

KONU

:

1998 Yılı Köy Kalkınma Payından Dağıtım Esasları


İller Bankası Kanununun 19. Maddesi gereğince Banka Safi kazancının % 55'i köy gelirlerini artıracak tesislerin yapımı için köy tüzel kişilikleri adına kalkınma payı olarak ayrılmaktadır.

06.04.1999 tarihinde yapılan İller Bankası Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince İller Bankasının 1998 yılı karından köy kalkınma payı olarak her bir köye 4.937.899.932.-TL. olmak üzere, Türkiye genelinde 2560 köye toplam 12.641.023.827.107.-TL. ayrılmış bulunmaktadır.

Köylerin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü aracılığı ile valiliklere yapmış olduğu müracaatların Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yapılacak tekliflerde uyulacak esaslar aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir.


 1. PROJE VE TESİS TÜRÜ

Yapılacak tekliflerin aşağıda belirtilen projeler ve tesislere ait olması gerekmektedir.

 1. Değirmen, hamam, kaplıca, halı ve kilim atölyesi, zeytinyağı, peynir, meyvesuyu, konserve imalathaneleri ve depoları, boğa barınağı, içme suyu, sulama tesisi, alt yapı hizmetleri (yol ve kanalizasyon gibi), süt toplama ve soğutma merkezi, gelir getirici veya üretime yönelik ünitesi olan çok amaçlı köy konağı ve buna benzer projeler.

 2. Daha önceki yıllarda köy kalkınma payından yardım alarak veya kendi imkanları ile yapımına başlanıp ta bitirilemeyen tesislerin ikmaline dönük projeler.

 1. YAPILACAK TEKLİFLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Hazırlanacak projelerin köylerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması gerekmektedir.

 2. Köy hükmü şahsiyetine ait tesis ve uygulanan projelerinin üretim üniteleri, depoları ve tezgahları köy ihtiyar heyeti kararı ve mahalli mülki idare amiri onayı ile gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilebilir (Sahibi köy tüzel kişiliği olması kaydı ile).

 3. 31.12.1999 tarihine kadar teklifte bulunmayan illere ait paylar, Bakanlığımızca uygun görülen diğer illerini köylerine tahsis edilecektir.

 1. MÜRACAATTA EKLENECEK BELGELER

 1. Gerekçe Raporu: Köyün ekonomik ve sosyal durumu, tesisin köye sağlayacağı faydaları belirleyen rapordur (Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince hazırlanacaktır).

 2. Taahhütname: Tahsis miktarı ile keşif bedeli arasındaki farkın köy tarafından karşılanacağına dair köy ihtiyar heyetince düzenlenen belgedir.

 3. Projeler: Vaziyet planı, projeye dayalı metraj ve keşiflerdir.

 4. Arsa Mülkiyet Belgesi: Tesisin yapılacağı arsanın köy tüzel kişiliği adına tescilli bulunduğunu kanıtlayan belgedir.

Bunlar;

Tapu senedi veya tapu kayıt örneği (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya Kadastro Müdürlüğü tasdikli fotokopi) veya kesinleşmiş kamulaştırma kararı veya özel yasalara göre tahsisi yapılıp, henüz tapu siciline kayıt edilmemiş ilgili kamu kurumlarınca verilmiş tahsis belgesi (775, 7269/1051 Sayılı kanunlara göre) veya mülkiyete ilişkin her türlü kesinleşmiş mahkeme kararları ve bu mahkeme kararına müstenit icra memurluğu belgeleri veya onaylı fotokopilerdir. 1. Tahsis yapılacak yerin hazine arazisi olması halinde arazisinin Maliye Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) köy tüzel kişiliği ve yapılacak tesis adına tahsis edildiğini belirtir tahsis yazısı aranacaktır.

 2. İmar planı olmayan yerlerde, umumun istifadesine mahsus köy ortak malları mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri, pazar ve panayır yerleri ile kamunun istifadesine tahsis edilen yerlerde tesis yapılmak üzere teklifte bulunulamaz.

 3. Tapulama yapılmamış köylerde Kadastro Müdürlüğünden, kadastro görmediğine dair belgenin alınmasından sonra, nizasız ve ihtilafsız köy tüzel kişiliğine ait olduğuna dair miktar ve krokisini gösterir köy ihtiyar heyeti kararı (Köy ihtiyar heyetinin imzaladığı ve mahalli mülki amirinin mühürleyerek onayladığı) gönderilecektir.

 4. Fatura: Tesislerde kullanılacak tezgah, teçhizat ve demirbaşlar için en az 3 ayrı firmadan alınan proforma faturalardır.

 1. YARIM KALAN TESİSLERİN İKMALİ İLE İLGİLİ TEKLİFLER

 1. Tesis ve projenin son durumunu ayrıntılı olarak belirten onaylı teknik rapor ve son durumunu gösteren fotoğraf eklenecek,

 2. Tesisin ikmal keşif özeti teknik rapora uygun olarak hazırlanacak,

 3. Tesiste eksik kısımlarının tamamlanması için köy yardımına ait taahhütname (Köy ihtiyar heyetince) düzenlenecektir.

 1. KÖY KALKINMA PAYININ KÖY BİRLİĞİ MARİFETİ İLE KULLANILMASI

 1. Köy ihtiyar heyetinin kalkınma paylarının birlik projesinde kullanılmasına dair muvafakatname,

 2. Birlik tüzüğü,

 3. Tesis yapılacak arsanın birlik adına kayıtlı veya birliğe dair köylerden birinin malı olduğuna ilişkin tapu yerine geçecek belge

istenecektir.

Valiliklerce yukarıda belirtilen belgelerin dosyalama düzenine uyulması ve iki takım hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra, gerekli inceleme yapılarak uygun görülmesi halinde tahsis işlemi yapılacaktır. 1. PROJELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR

 1. Köy kalkınma payından, köy (Köy tüzel kişiliği) adına gönderilen ödeneklerle yapılacak tesislerin, 2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre emanet yoluyla köy tüzel kişiliklerince yaptırılmasında yarar görülmektedir. Zaruret olmadıkça ihale yoluna gidilmeyecektir.

 2. Emanet usulü ile yapılacak işlerde;

 1. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün yardımıyla köy tüzel kişiliklerince emanet komisyonu kurulmalıdır. Komisyon üyelerinden biri Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü elemanlarından seçilir. Söz konusu işin asıl sahibi köy muhtarı olduğundan köy muhtarı kesinlikle taşeron olarak seçilmemelidir.

 2. Gönderilen ödeneklerden, projesine ve keşfine göre imalat için gerekli olan malzeme ve nakliyeleri ile inşaatta çalıştırılan işçilerin ücretleri karşılanabilir.

 3. İmalat için gerekli olan malzeme ve nakliyelere ait faturalar ile inşaatta çalıştırılan işçilere ait işçi bordroları ve puantaj cetvellerinin bedelleri, verile emrine bağlanarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün talimatına göre köy tüzel kişilikleri adına T.C. Ziraat Bankası şubelerine havale edilen paradan ödenebilir.

 4. İnşaat için gerekli olan malzemelerin temininin emanet komisyonlarınca yapılması ve söz konusu malzemelerin inşaat tekniğine uygun olarak depolanması hususunda komisyonlarca özen gösterilmelidir.

 1. Söz konusu işin emanet usulü ile yaptırılmasının mümkün olmaması halinde, iş Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Köy Tüzel Kişiliği yetkilileri ile birlikte ihale edilmelidir.

 2. Tesislerin zamanında başlanıp projesine göre yapılması için kontrollük hizmetleri Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince yürütülüp tahsisi yapılan ödenekler yıl içinde Bakanlık tarafından takip edilerek yatırımın tamamlanması sağlanacaktır.

 3. Geçmiş yıllardan kalan köy payları Bakanın uygun göreceği usullerle, proje karşılığı valilikler tarafından kullandırılabilir.

 4. Alt yapı projelerinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

 1. Alt yapı projeleri; yol düzenlenmesi, asfalt kaplama, su dağıtım şebekesi, kanalizasyon ve köprü gibi köylerin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlayacak projelerdir.

 2. Köylerin birlikte gerçekleştirecekleri ve valiliğin eşgüdümünde yürütülecek olan müşterek projelere öncelik verilecektir (örneğin köylerin bir yol boyunca veya yol ağı içinde gruplandırılarak oluşturulacak grup projeleri).

 3. Altyapı projeleri için köy muhtarlarının verecekleri muvafakatname, köy muhtarlarının veya valiliğin vereceği taahhütname doğrultusunda valilik aracılığı ile kullanılacaktır.

 4. Valilikler teklif edecekleri alt yapı projeleri için gerekçe raporu, her köy için keşif miktarı ve grup köyler için gruplandırma listelerini ve proje açıklamalarını Bakanlığa ileteceklerdir.

 5. Alt yapı projeleri, kamulaştırmasız yapılacak şekilde, mevcut yol şebekesi (istikamet planları ile) dikkate alınarak hazırlanacaktır.

 6. Valilikler, projeleri vilayet veya bölgelerinde bulunan kamu kurumları ile yapacakları protokoller vasıtasıyla gerçekleştirebilirler, ödenekleri ilgili yapım kurumuna veya banka hesabına aktarabilirler.

 7. Ödenek ayrıldığı halde bir yıl içinde işe başlanılmaması halinde ayrılan ödenek iptal edilecektir.

 8. Bakanlığımızca köy adına gönderilen ödeneklerle, tesislerin yapımına zamanında başlanıp, projesine göre kısa zamanda yapılması sağlanmalıdır (Fiyat artışlarından etkilenmemesi için).

 9. Köy kalkınma paylarına ait dosyalar Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince düzgün bir şekilde tutulmalı, köylerde yapılacak olan tesislere ait projeler ayrı ayrı dosyalanmalıdır.

 10. İnşaatların yapımı sırasında Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince denetimi yapılarak harcamalar takip edilmeli, biten inşaatların geçici ve kesin kabul işlemleri zamanında yapılmalı, biten ve devam eden inşaatların son durumu fotoğraflarla mutlak surette Bakanlığımıza bildirilmelidir (Bakanlığımızca yapılan tahsislerin hakediş ödemeleri inşaat seviyesine göre yapılacaktır).

 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 1. Bakanlığımızca belli bir proje adına köylere gönderilen ödeneklerin başka bir projeye veya başka bir köy adına tahsisi Bakanlığımıza bildirilmelidir. Bakanlığımızın görüşü alındıktan sonra proje veya köy değişikliği yoluna gidilecektir.

 2. Bakanlık yardımı ile başlanan tesislerin belirli bir aşamaya geldikten sonra inşaat yapımından vazgeçilmesi halinde köy muhtarlığınca verilen taahhütname doğrultusunda inşaata yapılan ödemelerin tahsil yoluna gidilerek iadesi sağlanacaktır.

 3. Daha önce yapılmış ve bitmiş tesislerin onarımı için teklifte bulunulmaması.

 4. Bir köyde köy ve kalkınma payından yardım yapılarak bir tesis işletmeye açılmış ise aynı köye 2. bir tesis yapımı için teklifte bulunulmaması.

Proje ve tesis için yapılan tekliflerin ve bu tesislerin ikmalinin Genelge esaslarına uygun olarak yapılabilmesinin teminini, Genelgenin bir örneğinin iliniz dahilindeki tüm ilçelere gönderilmesi hususunda bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederim.
Koray AYDIN

Bakan


DAĞITIM: Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.15.00.00/1072-13557
23 Ağustos 1999

KONU

:

Kaçak Yapılaşmaların Önlenmesi
İLGİ

:

a) 11.11.1993 tarih 93/5 sayılı Genelgemiz.b) 23.6.1994 tarih, 1994/1 sayılı Genelgemiz.c) 10.11.1995 tarih, 1995/2 sayılı Genelgemizd)12.2.1998 tarih, 98/1 sayılı Genelgemiz.e) 22.3.1999 tarih, 3765 sayılı Genelgemiz.

Gecekondu ve imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılarla ilgili yasal işlemlerin süresi içinde yerine getirilmesi gerektiği, ilgili idarelerin bazı mazeretler arkasına sığınarak yapmakla yükümlü oldukları görevlerini yerine getirmedikleri, bu durumun ise yasalara saygılı vatandaşların devlete olan güvenini sarstığı, valiliklerin yerel idarelerin ekipman, eleman ve güvenlik önlemleri gibi taleplerini karşılayarak, gerekli koordinasyonu sağlamak mevzuata aykırı yapıların kontrol ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlü oldukları, ilgide kayıtlı Genelgelerimiz ile tüm valiliklere bildirilmişti.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız plan ve mevzuat hükümlerine uygun kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla, gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve bunun uygulanmasını sağlamakla yetkili kılınmış olup, Belediyeleri denetim yetkisi ise 3152 sayılı Kanun ile İçişleri Bakanlığına verilmiştir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca valilikler, yetkili oldukları il sınırları içerisinde her türlü uygulamanın yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine uygun olmasını, olmadığı tespit edilenlerin ise uygun hale getirilmesini sağlamakla yükümlüdürler.

Bu çerçevede belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu sınırlar dışında valilikler, imar ile ilgili uygulamalar konusunda birinci derecede yetkili ve sorumlu ise de, bu sınırlara bakılmaksızın il sınırları içerisindeki mevzuata aykırı yapılaşmaların kontrol altında tutulmasından yasalar çerçevesinde valilikler sorumludur.

Ayrıca, yargıya intikal eden mevzuata aykırı yapılar hakkındaki yargı kararlarının ivedilikle uygulanması, bu tür yapılar ile diğer mevzuata aykırı yapılara yasallık kazandırmaya yönelik, imar planı tadilatı ve benzeri girişimlerde kesinlikle bulunulmaması gerekmektedir.

Mevzuata aykırı yapılarla ilgili yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi için valilik görev alanında kalan alanlarda İl Özel İdaresi bütçelerinden, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye bütçesinden yeterli kaynağın ayrılması zorunludur.

İmar planına ve mevzuatına aykırı yapı ve tesis yapılmasına izin veren ve/veya yasal işlem tesis etmeyerek yürürlükteki Kanun ve Genelgelerimize aykırı davranış içinde bulunan yetkililer hakkında idari ve adli soruşturma yapılacağı hususunda bilgi alınmasını, il sınırları içinde kalan tüm belediyelere gerekli duyurunun yapılmasını arz/rica ederim.


Koray AYDIN

Bakan

DAĞITIM:

Gereği:

İçişleri Bakanlığına

Valiliklere

Büyükşehir Belediye BaşkanlıklarınaBilgi:

Başbakanlığa


Yüklə 2,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə