T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankaraYüklə 2,18 Mb.
səhifə1/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2,18 Mb.
#70577
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Belediye Teknik Hizmetleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07-Tek. Yrd. Dai. Bşk.0.00.09.6017/3577
22 Mart 1984

KONU

:

2981 Sayılı Kanunla İlgili Müracaat Tespit ve Değerlendirme Formları


2981 sayılı Kanunun 7. ve 8. maddesine göre Bakanlığımızca tek tip olarak hazırlanan ve Kanunun uygulama alanında valilik ve belediyelerce çoğaltılarak kullanılacak olan müracaat, tespit ve değerlendirme formları yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgi alınmasını, formların iliniz dahilindeki belediyelere en seri şekilde ulaştırılmasını, Valiliğiniz ve belediyelerce çoğaltılarak uygulamaya konulmasını rica ederim.

Kayhan YÜCEYALÇIN

Müsteşar V.
EKLER:

1-........ Adet Müracaat Formu

2- ........Adet Tespit Formu

3- ........Adet Değerlendirme Formu


DAĞITIM:


Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

ANKARA

SAYI

:

3999
30 Mart 1984

KONU

:

2981 Sayılı Kanun Gereği Kurulan Yeminli Özel Teknik Bürolar24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince, tapulu ve tapusuz araziler üzerinde imar mevzuatına aykırı olarak tesis ve inşa edilmiş bulunan meskenler için, bu yerlerde oturan vatandaşlarımızın kısa zamanda tapusuna ve dolayısıyla bir an önce huzura kavuşmaları gayesiyle gerekli işlemleri yapmak üzere Yeminli Özel Teknik Büroların kurulacağı ve Kanun kapsamına giren tarzda mesken bulunanlara “Tapu Tahsis Belgesi” verileceği hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanunun 8. maddesinde kurulması öngörülen Yeminli Özel Teknik Büroların kuruluş esas ve usullerine dair olan Yönetmelik de 14.3.1984 gün ve 18341 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun ve Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili olarak;

1- “Yeminli Özel Teknik Büroların” kurulması ve çalışmalarında, vatandaşların istismarına vesile olacak hususlara mani olunmasını, işlemlerin süratli bir şekilde yürütülmesini temin maksadıyla bu büroların faaliyetlerinin dikkatle takip edilmesini,

2- Kaç adet “H” Grubu Yeminli Özel Teknik Büro belgesi verildiğini,

3- Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup üzerine gecekondu yapılan ve maliklerinin isteği üzerine tapuya tescil (şerh) edilmiş arazi olup olmadığının, varsa Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından sınır tehdidine başlanıp başlanılmadığının,

4- Kaç adet Tapu Tahsis Belgesinin verildiğinin,

5- Uygulama sırasında varsa güçlüklerin ve karşılaşılan darboğazların,

Her ay sonu itibariyle en geç bir hafta içersinde periyodik olarak Bakanlığıma bildirilmesini rica ederim.
İ. Safa GİRAY

Bakan


DAĞITIM:

Gereği İçin: Bilgi İçin:

Valiliklere Başbakanlık

Devlet Bakanı (Sudi Türel)

Devlet Bakanı (Ahmet K. Alptemoçin)

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Belediye Teknik Hizmetleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07-Tek.Yrd.Dai. Bşk. 000096009/4126
3 Nisan 1984

KONU

:

2805 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kalkması8.3.1984 gün ve 18335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2981 sayılı Kanun ile, 2805 sayılı Kanun yürürlükten kalkmış bulunmaktadır.

2805 sayılı Kanun kapsamına giren, Bakanlığımızca bu Kanuna göre işlem yapılması öngörülen tüm yapılara bundan böyle 2981 sayılı Kanunun uygulanması gerektiğinden müracaat sahiplerine Kanunun öngördüğü şeklinde yaptırmaları gereken işlemler hakkında bilgi verilmesine,

Ayrıca, 2805 sayılı Kanun yürürlükten kalktığından söz konusu Kanunun uygulanmasında tereddüde düşülüp görüş alınmak üzere, Bakanlığımıza aktarılan konuların cevaplanmasına gerek görülmemiş olup, 2981 sayılı Kanun ile ilgili tereddütlü konularınız var ise, Bakanlığımıza iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve iliniz dahilindeki tüm belediyelere yukarıda belirtilen konularda duyuruda bulunulmasını rica ederim.

BAKAN ADINA

Kayhan YÜCEYALÇIN

Müsteşar V.


DAĞITIM:


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Bölge Müdürlüklerine

Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Belediye Teknik Hizmetleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07-Tek.Yrd. Dai.Bşk.70/921-C-44-A 5691
17 Mayıs 1984

KONU

:

Otopark Yönetmeliği
BU GENELGE,

DAYANAĞI OLAN OTOPARK YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİR.

26 Nisan 1984 gün ve 18383 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliğinin 16. maddesinin (a) bendinde, beher araba için alınacak otopark bedelinin, o yılki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatının esas alınarak hesaplanacağını hüküm altına almış ve ayrıca şehrin bölgelerinin il genel meclisi tarafından gruplara ayrılacağı ve her grup için belirlenecek hesap şeklinin uygulanması öngörülmüştür.

Ancak, il genel meclislerince bu grupların tespiti uzun zamana ihtiyaç göstereceğinden ve bu süre içinde uygulama aksayabileceğinden il genel meclislerince gruplama işlemleri yapılıp neticeleninceye kadar eskiden olduğu gibi uygulamaya devam edilmesi Bakanlığımca uygun görülmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan


DAĞITIM:

Valiliklere

Belediye Başkanlıklarına
T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Belediye Teknik Hizmetleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I.07.Tek.Yrd.Dai.Bşk.000096018-6058
25 Mayıs 1984

KONU

:

Yeminli Özel Teknik BürolarİLGİ: 30.3.1984 gün ve 3999 sayılı talimatımız.

Yeminli Özel Teknik Büroların faaliyetleri ile ilgili olarak basında çeşitli haberler çıkmaktadır. Bu büroların faaliyetlerinin takibi ve kontrolü ile ilgili olarak daha önce ilgi yazımız ile Valiliğinize gerekli talimat verilmiş, gelişmeler hakkında her ay sonu itibariyle en geç bir hafta içinde periyodik olarak bilgi verilmesi istenmiş olmasına rağmen, bazı illerden bu güne kadar bilgi alınamamıştır.

Basında yer alan konuları da kapsamak üzere;

1) Bugüne kadar verilmiş olan belge sayısı,

2) Belge sahiplerinin bildirdikleri adreslerde bulunup bulunmadıkları,

3) Haklarında şikayet varsa yapılan işlemin bildirilmesi,

Ayrıca;

Bazı Yeminli Özel Teknik Bürolarca müracaat sahiplerine Yönetmelikte yazılı minimum 5.000 TL.nin Devlete verildiği, pazarlıkla tespit edilecek miktardan 5.000 TL. düşüldükten sonra gerisinin büroya kalacağının ifade edildiği öğrenilmektedir.İliniz dahilinde bu ve buna benzer şekilde yalan ve yanlış bilgi vererek halkı kandıran “H” Grubu karne sahiplerinin bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise haklarında Valiliğinizce yapılan yasal işlemlerin neler olduğunu, bu tür “G” Grubu karne sahipleri varsa haklarında yasal işlem yapılmak üzere Bakanlığımıza bildirilmesini ve Yeminli Özel Teknik Büroların faaliyetlerinin dikkatle takip edilmesini vatandaşların istismarına vesile olacak ve Devlete olan güvenini sarsacak hususlara mani olunmasını ve gerektiği takdirde belge iptali yoluna gidilmesini rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan

DAĞITIM:


67 İl Valiliğine

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

7524/1442
23 Temmuz 1984

KONU

:

2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasında Ölçü Krokisi2981 sayılı Kanunun uygulanmasında röperli kroki ve ölçü krokisi ile ilgili işlemlerin aşağıdaki şekilde uygulamaya konulması uygun görülmüştür.

Islah imar planı yapılacak alanlarda, ıslah imar planı yapılmadan önce halihazır harita alımları yapılacağından ve bu haritalar üzerinde yapıların kesin durumu ve işgal ettiği alan belli olacağından;

Yapılacak tespit ve değerlendirmelerin, gecekondunun adresini sağlam bir şekilde belli eden, yakın civarındaki röperlere bağlantısını gösteren bir krokinin yeterli olacağı ve böyle bir krokide Harita-Kadastro Mühendisi veya 6785/1605 sayılı İmar Kanununun 14. maddesine istinaden hazırlanan Yönetmeliğin 3. maddesinde sayılan Fen Elemanlarının imzasına ihtiyaç bulunmadığı,

Halihazır haritası mevcut olan yerlerde binanın kapı numarası ve sokak ismi yazılmak suretiyle bina yerinin belli edilmesi,

Tapulama ve kadastro görmemiş veya mülkiyeti belirlenmemiş yerlerde, Kanunun 9. maddesinin (c) bendinin son paragrafında belirtildiği üzere, öncelikle tapulama ve kadastro haritaları yapılıp, mülkiyet belirlendikten sonra değerlendirmelerin yapılabileceği, bu nedenle de bu tür alanların ivedilikle valilik ve belediyelerce kadastro müdürlüklerine bildirilmesi ve kadastronun yapılması suretiyle mülkiyet durumunun çözümlenmesi gerekmektedir.

Bilgi alınmasını, iliniz dahilindeki tüm belediyelere ve Yeminli Teknik Özel Bürolara duyurulmasını ve gereğini rica ederim.


İ. Safa GİRAY

Bakan

NOT : 3. paragrafta konu edilenröper herhangi bir sabit noktadır.
DAĞITIM:

67 il ValiliğineT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I.07/Tek.Yrd.D.Bşk.000096025-9507/ 5680
28 Eylül 1984

KONU

:

2981 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Müracaatlar


İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki 2981 sayılı Kanunun müracaat işlerine ilişkin 7. maddesine göre 6 ay olan müracaat süresi bilindiği gibi 14.9.1984 gün ve 18515 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 84/8484 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 Eylül 1984 tarihine kadar uzatılmıştı.

2981 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 30 Eylül 1984 tarihine kadar yapılan müracaatlara ait ülke çapındaki sayısal verilere gerek duyulduğundan Kanunun 7 ve 8. maddeleri gereği tespit ve değerlendirme işlemleri yaptırmak üzere Yeminli Özel Teknik Bürolara yapılan müracaatlar ile ilgili idarelere (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Belediye) yapılan müracaatların il bazında ayrı ayrı toplam değerlerinin gecekondular ve imar mevzuatına aykırı yapılar olarak sınıflandırılarak hesaplanmasını ve 20 gün içinde Bakanlığımıza iletilmesini, konu ile ilgili Valiliğinizce lüzumlu görülen tüm önlemlerin alınmasını rica ederim.
İ. Safa GİRAY

Bakan

DAĞITIM:

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

İmar Uyg. Dai. Bşk.70/921-C-44-A-00245-00267
3 Ocak 1985

KONU

:

Otopark Bedellerinin İadesiBU GENELGE, DAYANAĞI OTOPARK YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİR.
26.4.1984 gün ve 18383 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliğinin müktesep haklar bölümündeki 18. maddede yer alan hükümler çerçevesinde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan otopark bedellerinin iadesi ile ilgili işlemlerde aşağıda yer alan esaslara göre işlem yapılması gerekmektedir.

26.4.1984 gün ve 18383 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliğinin 5. maddesinde yer alan otopark miktarlarının hesaplanmasına ilişkin kriterler, eski yönetmelik hükümlerine göre hesaplanan otopark miktarlarından daha az miktarda otopark yeri ayrılmasına imkan vermektedir.

Bu nedenle bu husustaki işlemlerde;

1- Eski yönetmelik hükümlerine göre otopark bedelinin %60’ı ruhsat aşamasında yatırılmış, ancak yeni yönetmelikteki kriterlere göre, hesaplanan yeni otopark miktarının daha az olması durumunda, yeni miktarlar esas alınmak suretiyle işlem yapılması, bedellerin de yeni miktara göre tespit edilmesi gerekmektedir. Bu işlem sonucunda ilk yatırılan bedele ilave bedel gerekiyor ise ilave edilmesi, ancak bakiye kalan bedelin ödenmesine gerek olmayacağı,

2- Yeni Otopark Yönetmeliğinin yayınlanmasından önce ruhsat almış, inşaatına başlanmamış veya halen inşaata devam eden binalar için eski yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen otopark bedelinin %60’ı ruhsat alınırken %40’ı iskan ruhsatı alınırken yatırılması gerektiği halde, tamamı yatırılmak suretiyle işlemler tahakkuk ettirilmiş ve bedelleri tahsil edilmiş durumdaki yapıların yeni Otopark Yönetmeliği hükümlerinden faydalanması gerektiği ancak, otopark miktarlarının yeni yönetmeliğe göre azalması sonucu ortaya çıkan bedel farkının geriye iadesinin söz konusu olmayacağı,

3- Mevcut eski binaların iç bünyelerinde yapılan tadilatlarında ise, eskiden ödenen bedelin geriye iadesi söz konusu olmayacaktır. Ancak, yeni Yönetmeliğin 12/h maddesindeki hüküm gereğince tadil edilen bölümler için yeniden otopark yeri tesisi veya bedeli talep edilmeyecektir. Ancak, mevcut binalarda yapılmak istenen tadilat otopark aranmasını gerektirecek nitelikte ve büyüklükte ise otopark yeri veya bedelinin istenmesi gerekmektedir.

Bilgi alınmasını ve gerekli işlemlerin Otopark Yönetmeliği kapsamında kalan belediyelerce bu esaslara göre yapılmasının teminini rica ederim.
İ. Safa GİRAY

Bakan


T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

İmar Uyg. Dai.Bşk.08139
7 Mart 1985

KONU

:

2981 Sayılı Kanun Uygulaması

Sırasında Ortaya Çıkan Tereddütler
2981 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak gerek valilikler, gerekse Yeminli Özel Teknik Bürolar tarafından Bakanlığımıza yapılan çok sayıdaki başvuru nedeniyle aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

1- Yeminli Özel Teknik Bürolarca, Kanuna ilişkin işlemlerin süresi içinde tamamlanamaması nedeniyle ilave süre talebi:

- Bilindiği gibi Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesine göre söz konusu bürolar, Kanunda öngörülen süre içinde ilgili idareye yapılmış müracaatlara konu olan yapılara ait tespit ve değerlendirme işlemlerini, bu müracaatların kendilerine verildiği, yani kayda alındığı tarihten itibaren 3 ay içinde sonuçlandırmakla yükümlüdürler.

Bu nedenle, 6 ay içinde ilgili idareye yapılmış müracaatlar hangi tarihte Yeminli Özel Teknik Büroya verilirse o tarihten itibaren üç ay içinde büro tarafından işlemlerin tamamlanıp belgelerin ilgili idareye teslim edilmesi gerekir.

2- 2981 sayılı Kanun kapsamına giren yapılarla ilgili idari yargı mercilerine açılmış davalar sonucunda alınan kesin kararların uygulanıp uygulanmayacağı,

- Bu konuda Adalet Bakanlığından alınan 7.2.1985 gün ve K.G.M. 5-6-1-1985/120 sayılı yazıda;

“Kanun koyucunun idaresi, imar mevzuatına aykırı bütün yapıların durumunun 2981 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle bu yapılar hakkında yeniden bir karar verilmesi olduğuna ve yargı kararları da yasama tasarrufunun üzerinde mütalaa edilmeyeceğine göre, imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında yargı organlarınca verilen kararların adı geçen Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren uygulanmasına hukuken imkan yoktur. Bu sebeple, evvelce ruhsat verilen fakat ruhsatı herhangi bir sebeple iptal edilen yapılar hakkında 2981 sayılı Kanunun 9. maddesinin (a) bendi hükmü uyarınca, ruhsatsız olarak inşa edilen veya başka sebeplerle imar mevzuatına aykırılık arz eden yapılar hakkında ise, Kanunun diğer hükümleri göz önünde tutulmak suretiyle uygulama yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.” yolunda görüş bildirilmiş olup uygulamanın bu hususlar dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

3- Kanuna göre ödenecek bina inşaat harçlarının taksitle alınıp alınmayacağı:

- Bu konu Maliye ve Gümrük Bakanlığınca incelenmiş ve adı geçen Bakanlığın Gelirler Genel Müdürlüğünce hazırlanıp tüm valilik defterdarlıklarına iletilen 29.1.1985 gün ve TRKN:2181783/80/5374 sayılı yazı ile konu açıklığa kavuşturulmuştur.

“Buna göre, “6183 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca yazılı olarak tescil ve taksitlendirilmesini talep eden mükelleflerin, bu borçlarının teminat alınarak anılan Kanunun ilgili maddesi gereğince ve halen 366 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği ile yıllık %42 olarak tespit edilmiş olan tescil faizi uygulanmak suretiyle azami iki yıla kadar tescil ve taksitlendirilmesinde herhangi bir sakınca görülmemektedir.” denmektedir.

4- 2981 sayılı Kanun kapsamında kalan ancak ıslah imar planına konu olmayan alanlarda yapılan 2981 sayılı Kanun uyarınca tespit ve değerlendirilmesi sonucunda, muhafazasına veya ıslah edilerek muhafazasına karar verilen yapılardan yola cephesi olmadığı halde 5 metre genişlikteki müşterek methalden cephe alan, çıkmaz yoldan mahreç sağlayan ya da hiç mahreci bulunmayan parsellere ruhsat verilip verilemeyeceği,

- 2981 sayılı Kanun kapsamında kalan bu tür yapılar hakkında Kanunun uygulamasının sağlanmasını temin için genel hükümlere göre çözüm getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, anılan Kanuna konu olan ve yola cephesi olmadığı halde müşterek methal olarak kullanılan bu tür yerlerin malikler tarafından tapu sicilinden terkin ettirilmesinden sonra yola hiç cephesi olmayan yapıların ise, hükmen veya rızaen geçit hakkı ihdası suretiyle yola bağlantısı sağlandıktan sonra ruhsata bağlanması gerekir.

5- Islah imar planları içindeki boş parsellere yapı izni verilmesi,

Mevcut yapılaşmayı mümkün olduğu kadar koruyan ıslah imar planı düzenlenip valilikçe onaylandıktan ve parsellerin tapuya tescil işlemleri tamamlandıktan sonra ıslah imar planı içinde kalan boş parsellere yapılanma koşullarına uygun olarak 6785 sayılı Kanuna göre inşaat ruhsatı verilmesi mevzuat gereğidir. Ancak inşaat ruhsatı taleplerinin süratle karşılanabilmesi için gerektiğinde ada ölçeğinde ve boş parsellerden başlayarak ada ada tescil yoluna gidilmesi mümkündür.

6- Bir parsel içerisinde kalan birden fazla yapının durumu.

Bir imar parseli içinde 2981 sayılı Kanun kapsamında kalan birden fazla bina bulunması halinde bu binaların tamamına inşaat ruhsatı ve iskan raporu verilmesi ve bu binaların her bağımsız bölümünün ayrı ayrı kişilere ait olması halinde ise 2981 sayılı Kanunun 16. maddesine göre kat mülkiyeti tesis edilmesi,

Bilgilerinizi ve yukarıda açıklanan esasların iliniz sınırları içindeki tüm belediyelere ve Yeminli Özel Teknik Bürolara duyurulmasını rica ederim.


İ. Safa GİRAY

Bakan


DAĞITIM: Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B-09/99-2/11820
11 Kasım 1985

KONU

:

3194 Sayılı İmar Kanunu


9 Mayıs 1985 günlü 18749 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3194 sayılı İmar Kanunu, bu Kanunun 49. maddesi gereğince yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu Kanun uyarınca imar planı yapma, yaptırma ve onama yetkileri, bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklerle birlikte belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelere, dışında ise valiliklere verilmiş bulunmaktadır.

Bu yetkilerin kullanılmasında; 2.11.1985 gün ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte yürürlüğe girmiş bulunan tüm yönetmeliklere titizlikle uyulmasının sağlanması gerekmektedir.

Bu çerçevede;

1- İmar Kanununun 8. maddesi ve “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 2/13. maddesi gereği onaylanan her imar planı ve eklerinden birer takımın, onamaya esas olan belediye meclis kararı ile (belediye ve mücavir alan sınırları dışında il idare kurulu kararı ile) birlikte,

2- Aynı Yönetmeliğin 3/6 maddesi gereği onaylanan her imar planı değişiklik paftasından birer takımın, onamaya esas olan belediye meclis kararı ile (belediye ve mücavir alan sınırları dışında il idare kurulu kararı ile) birlikte,

Bakanlığımıza ve İller Bankası Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Gönderilecek olan imar planı değişiklik paftalarına; yerleşmenin adı, pafta numarası, kuzey işareti, koordinat değerleri, ölçeği, kıyı içeriyor ise onanlı kıyı kenar çizgisi işlenecektir.

3- “3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği”nin 1/6 maddesi uyarınca onanacak olan ilave yönetmelik maddelerinin birer örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi gereklidir.

4- Mücavir alan önerilerinin; 1/25.000 ölçekli haritalar üzerine mevcut belediye sınırları ile birlikte çizilerek, İmar Kanununun 45. maddesi uyarınca, belediye meclisi ve il idare kurulu kararlarına bağlanarak, incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

5- Deniz, göl ve akarsu kenarlarında doldurma ve kurutma suretiyle elde edilmek istenilen alanların imar planları da, meri imar mevzuatı çerçevesinde hazırlanarak, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye meclisi, dışında ise il idare kurulu kararına bağlanarak 3086 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylanmak üzere Bakanlığımıza gönderilecektir.

Yukarıda açıklanan hususların yerine getirilmesi için teşkilatınıza ve iliniz sınırları içindeki tüm belediye başkanlarına da gereği için duyurulmasını rica ederim.

Kayhan YÜCEYALÇIN

Müsteşar

DAĞITIM :

ValiliklereYüklə 2,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə