İşgüzar yazışmalar Fənn: Fakültə: Kafedra: İxtisas: Qrup: Müəllim


Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən informasiya sahibi daxil olan , göndərilən və ya idarə daxilində hazırlanan sənədləri hansı müddətə qeydə almalıdır ?



Yüklə 0,94 Mb.
səhifə6/9
tarix17.08.2018
ölçüsü0,94 Mb.
#71258
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9

382. Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən informasiya sahibi daxil olan , göndərilən və ya idarə daxilində hazırlanan sənədləri hansı müddətə qeydə almalıdır ?

A)daxil olduğu , göndərildiyi və ya idarə daxilində hazırlandığı gün ;

B)imzalandığı gün ;

C) qüvvəyə mindiyi gün ;

D)həftə ərzində ;

E) gün ərzində.



383. “İnformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasinin Qanununa əsasən hansılar sənədlərin reyestrində qeydə alınır ?

A) hüquqi aktlar ;

B) mühasibat sənədləri ;

C) bildirişlər ;

D) memorandumlar ;

E) adı sənəd.



384. “İnformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən informasiya xidməti üçün hansı şərtlə haqq alına bilər ?

A)ictimai informasiyaların ;

B) texniki informasiyaların ;

C) iqtisadi informasiyaların ;

D) siyasi informasiyaların ;

E) xüsusi informasiyaların .



385. “İnformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən hesabat hara göndərilmir ?

A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə ;

B) Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə ;

C) Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroruna ;

D) Azərbaycan Prezidentinə;

E) İcra hakimiyyər orqanı .



386. “İnformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən hesabat harda dərc olunur ?

A)”Xalq ”qəzeti ;

B) “Azərbaycan”qəzeti ;

C) “Qanunvericilik ”jurnalı ;

D) “Xəbərlər ”bülleteni ;

E) “hüquqi ” bülleteni.



387. Qəbz hansı sözdən götürülmüşdür ?

A)ərəb;


B) fars;

C) rus ;


D) alman ;

E) ana dili .



388. Ticarət –satış aləmində qaimə daha çox neçə tanını? .

A) faktura ;

B) qəbiz ;

C) qaimə ;

D) təhvil aldım ;

E) izahat.



389.Qəbz kim tərəfindən yazılır və imzalanır .

A) əşyalari alan tərəfindən imzalanır ;

B) qəbul etmə ;

C) təhvil verdim;

D) təhvil aldım ;

E) tarıx göstərilir.



390. Adi şəxsə göndərilmiş əl vasitəsi ilə yazılmış məktub əhəmiyyətsiz olsa da , məhkəmə prosesində bundan nə kimi istifadə edilə bilər.

A) sübut kimi istifadə edilə bilər ;

B) fakt kimi istifadə edilə bilər ;

C)dəlil kimi istifadə edilə bilər ;

D) faktı təsdiq edən ;

E)hüquqi rəsmi sənə sənəddir.



391.Kargüzarlığın aparılması üzrə sənədlər iki qrupa bölünür hansıdır ?

A)məxfi, qeyri-məxfi sənədlər üzrə işlərin aparılması;

B) məxfi sənədlər üzrə işlərin aparılması ;

C) qeyri sənədlər üzrə işlərin aparılması;

D)gizli sənədlər üzrə işlərin aparılması ;

E) şəxsi sənədlər üzrə işlərin aparılmasi ;



392. Xrici dillərdə olan yazışmalar qeydə alındıqdan sonra neçə olunmalıdır ?

A)tərcümə olunmalıdır ;

B) qeyd olunmalıdır;

C) təqdim olunmalıdır ;

D) nəzarət olunmalıdır ;

E) şöbələrə göndərilməlidir .



393. Dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanlarından ictimai təşkilatlardan ,hüquqi və fiziki şəxslərdən nazirliyə daxil olan hansı sənədlərdir ?

A) xidməti sənədlər ;

B) rəsmi sənədlər ;

C) əməli sənədlər ;

D) işgüzar sənədlər ;

E) dövlət əhəmiyyətli sənədlər.



394.Sənədlər başqa şöbələrə daxil olubsa , onlar hökmən qeydiyyatdan keçməlidir .

A) ümumi şöbədə qeydiyyatdan keçməlidir;

B) xüsusi şöbədə qeydiyyatdan keçməlidir ;

C)struktur şöbələrin qeydiyyatdan keçməlidir ;

D) kargüzarlığda qeydə alınır;

E) fiziki şəxslər qeydə alır.



395. Dərkənarın məzmunu harada yazılır .

A) uçot kartoçkasına yazılır;

B) qeydiyat kartoçkasna yazılır ;

C) nəzarət kartoçkasna yazılır ;

D) uçota götürülür ;

E) xüsusi kartoçkasna yazılır ;.



396.Rəhbərliyin imzası üçün verilən sənədlərdə hökmən onu hazırlayan vəzifəli şəxs nə etməlidir ?

A) şəxsin vizası;

B) şəxsin imzası ;

C) fiziki şəxsin imzası ;

D) icraçı imzası ;

E) muəssisə rəhbərinin imzası .



397. Viza sənədin son vərəqinin hansı tərəfinə qoyulmalıdır7.

A) arxa tərəfinə qoyulmalidir;

B) əvəlinə qoyulmalıdır ;

C) arxa tərəfinə sağ hissəsinə ;

D) arxa tərəfin sol hissəsinə ;

E) aşağı hissəsinə imza qoyulmalıdır .



398.Normativ aktların layihələrinin imzalanması prosesi hansı şöbə tərəfindən aparılır.

A)ümumi şöbə tərəfindən aparılır;

B) xüsusi şöbə tərəfindən aparılır ;

C) məxfi şöbə tərəfindən aparılır ;

D) qeyri şöbə tərəfindən aparılır;

E) gizli şöbə tərəfindən aparılır.



399.Çıxarılmış hər bir normativ sənədlərin nüsxələrinə ümumi şöbədə nə vurulur.

A) ümumi şöbədə möhür vurulur ;

B) xüsusi şöbədə imza vurulur ;

C) idarə rəhbərinin imzası ;

D) şəxsin imzası ;

E) fərdi imzası.



400.Kollegiyanın iclasını kim təşkil edir .

A)məsul katib ;

B) iclasın katibi;

C) məsul şəxs;

D) fiziki şəxs;

E) fərdi şəxs.



401.Nazirliyin işçisi işdən azad olunduqda və ya başqa işə keçirildikdə özündə olan sənədləri kimə verməlidir.

A) şöbənin müfəttişinə verməlidir;

B) şöbənin rəhbərinə verməlidir ;

C) şöbə katibinə verməlidir;

D) şöbə sədrnə verməlidir;

E) şöbə işçisinə verməlidir .



402.İdarə və şöbələrin müfəttişləri hansı işləri yerinə yetirir?

A)quruluş bölməsinə daxil oian sənədləri qəbul edir və uçotunu aparır ;

B)daxil olmuş sənədləri şöbə müdirinə vaxtında və təyinatı üzrə göndərie ;

C) daxil olan sənədlərin qeydiyyatı üçün jurnallar açır ;

D) şöbəni sərəncam və əmrlərlə tanış edir ;

E) sənədlərin qaytarılmasına nəzarət edir və s.



403.İdarə , müəssisə və təşkilatın verdiyi təqdimatd hansı məlumatlar verilir ?

A)vətəndaşin adı , soyadı , atasının adı , yaşadığı ünvan , verildiyi tarix , telefon nömrəsi ;

B)müəssisənin ünvanı və telefon nömrəsi ;

C)verildiyi tarix ;

D) pensiyanın növü ;

E) himayəsində olan əmək qabiliyyətsiz ailə üzvləri ;


404.Təqdimatlar hansı formalarda hazırlanır?

A) birtipli formalarda ;

B) ikitipli formalarda ;

C)çoxtipli formalarda ;

D) sadə formalarda ;

E) üçtipli fopmalarda .



405.Təqdimatı kim imzalayır .

A)müəssisə rəhbəri ;

B) təşkilatın katbi ;

C) idarənin sədri ;

D) şöbənin rəhbəri ;

E) sahə müfəttişi.



405.Sənədlər kimə təqdim edilir .

A)sahə müfəttişinə ;

B) poçt müfəttişinə ; )

C) təşkilat müfəttişinə.

D)idarə müfəttişinə

E)müəssisə müfəttişinə



406.Qeydiyyat jurnalı hər bir sahə üçün ayrıca səhifələri nömrələnir , tikilir və sayı göstərilməklə kim tərəfindən imzalanıb möhürlə təsdiq edilir

A) mərkəzin direktoru tərəfindən ;

B) müəssisənin rəisi tərəfindən ;

C) idarə rəisi tərəfindən ;

D) təşkilatın rəisi tərəfindən ;

E) sahə müfəttişi tərəfindən.



407.Əmək pensiyanın təyin olunması üçün hansı sənədlər tələb olunur ?

A)yaşı sübut edən sənəd , pasport , doğum haqqında şəhadətnamə ,iş stajını təsdiq edən sənədlər ;

B) əmək haqqı barədə arayış və digər zəruri sənədlər ;

C)yaşa görə pensiya ;

D) iş stajını təsdiq edən sənədlər ;

E) doğum haqqında şəhadətnamə və s.



408.Sosial pensiya təyin etmək üçün ərizəyə əlavə nə olunur ?

A) yaşı görə pensiya təyinatı ;

B) yaşayış yerindən arayış və digər zəruri sənədlə;

C) ərizəçinin işləməməsi haqqında sənəd ;

D)yaşı təsdiq edən sənəd ;

E) əmək haqqı barədə sənədlər .

410 Xidməti i illərinə görə pensiya təyinatı üçün tələb olunan sənədlər .

A) xüsusi iş stajini təsdiq edən sənəd;

B)əmək haqqı barədə arayış ;

C) təlimatla müəyyənləşdirir;

D) yaşayış yerindən arayış ;

E) yaşı təsdiq edən sənəd ;

411. Ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyinatı neçə olur ?

A)ailə başçısının ölümü barədə VVAQ orqanlarının şəhadətnaməsi ,xəbərsiz itkin düməsini təsdiq edən sənəd ;

B) ailə üzvlərinin ölmüş ailə başçısı ilə qohumluq münasibətlərini təsdiq edən sənəd ;

C)pensiya təyin olunanın dövlət qarşısında xüsusi xidmətlərə görə əlavəyə

hüququnu təsdiq edən sənəd ;

D) yaşayış yerindən arayış ;

E) vəfat edənin 8 yaşına çatmamış uşaqlarına , qardaşlarına , bacılarına və ya nəvələrinə qulluq edən ata – anasının , ər – arvadı , baba , nənə , qardaş və bacının işləməməsi barədə yaşayış yerindən arayış .

412. Əlilliyə görə pensiya təyinatı üçün hansi sənəd verilir ?

A) əlil uşaqlar üçün səhiyyə müəssisələrinin verdiyi tibbi rəy ;

B)ərizəçinin işləməməsi hqqında yaşayış yerindən arayış ;

C) uşaqlıqdan əlillər istisna olmaqla ;

D) ərzəçinin dövlət qarşısında xüsusi xidmətlərə görə əlavə hüququnu təsdiq edən sənəd

E) yaşayış yerindən arayış və digər zəruri sənədlər .



413. Sənədlər sahə müfəttişi tərəfindən hansi ardicilliqla tikilir ?

A)komissiyanın qərarı, iş stajının , əmək haqqının ,ərizə , şahidlik protokolu , şahidlərdən birinin sənədinin surəti , yoxlama aktları və s.;

B) komissiyanın iclasına təqdim edir ;

C) yoxlama aktları barədə sənəd ;

D) ərizəçinin bütün sənədləri komissiya ya təqdim olunur ;

E) şahidlərdən birinin sənədinin surəti ;.



414.Pensiya təyin olunmasından imtina edilmiş sənədlər arxivdə qorunur bu işlərdə hansı sənədlər olmalıdır ?

A)rəddetmə protokolu , iş stajının şahid ifadələrinə əsasən bərpa edilməsi üzrə protokol , ərizəşi tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərin surəti ;

B)pensiyaçıya köçdüyü ay da daxil olmaqla pensiya ödənilir ;

C) pensiya ödənildiyi meddət haqqında sənəd ;

D)mərkəzin işçiləri tərəfindən tərtib olunmuş sənədlər;

E)qeydiyyatdan çıxası haqqında ərizə verir.;



415.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlət işsizliyin aradan qaldırılması üçün hansı tədbirləri görür?

A)bütün imkanlarından istifadə edir;

B) sosial layihələri gücləndirir ;

C) sahibkarlığın inkişafına münbit şərait yaradır ;

D) xarici investisiyaların cəlbinə müvafiq şərait yaradır ;

E) milliyyətcə azərbaycanlı olmalı.



416.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən vətəndaşlar dövlət orqanına hansı qaydada müraciət edə bilərlər ?

A)şəxsən müraciət etmək , habelə fərdi və kollektiv yazili formada ;

B) yalniz fərdi qaydada ;

C) yalniz kollektiv qaydada yazili ;

D) yalnız şəxsən müraciət etmək ;

E) şəxsən müraciət etmək .



417. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən bələdiyyələrin statusunun əsasları hansı normativ aktla müəyyən edilir ?

A) Konstitusiya ilə ;

B) Konstitusiya Qanunu ilə ;

C) qanunlarla ;

D) müvafiq normativ aktlarla ;

E) beynəlxalq müqavilələrlə .



418.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hansı vaxtdan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti öz səlahiyyətlərinin icrasına başlamış sayılır ?

A)and içdiyi gündən ;

B) seçkilərinin nəticələri rəsmən elan edildiyi gündən ;

C)2 gündə sonra

D) bir həftədə sonra

E) bir aydan sonra



419. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən tarix və mədəniyyət abidələrini qorumaq kimin borcudur ?

A)hər bir şəsin

B)Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri elan edilən gündən ;

C)and içdiyi gündən 3 gün sonra ;

D) and işdiyi gündən i həfdə sonra.

E) vətəndaşları



420.Azərbaycan Respublikasının Konəsasən yardıma möhtac olanlara kömək etmək ilk növbədə kimin borcudur stitusiyasına?

A)onların ailə üzvlərinin ;

B) dövlətin ;

C) vətəndaş cəmiyyətinin ;

D) yerli bələdiyyənin ;

E) bütün şəxslərin ;.



421. Azəbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən vərəsəlik hüququna nə təminat verir ?

A) dövlət ;

B) qanun ;

C)konstitusiya ;

D) respublika ;

E)ölkə.


422.Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının qeyri –iş günü olan bayram günü hansıdır ?

A)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya günü (noyabrın 12-i);

B)Qadınlar günü (8 martın 8-i);

C)Fazizm üzərində qələbə günü (9-u);

D)Dünya azərbaycanlılarının həmrəliyi günü (dekabrın 31-i);

E) Novruz bayramı (martın 20-22-i);.

423 Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən əlillik qrupundan və səbəbindən asılıolmayaraq əlillərə ,sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşınadək işçilərə nə qədər müddətə ödənişsiz məzuniyyət verilir?.

A)1 təqvim ayınadək ;

B)14 təqvim günədək ;

C)12 təqvim gününədək ;

D) 24 təqvim günədək ;

E) 2 təqvim günədək ;.



424.Azərbaycan xalqını təmsil etmək hüququ kimə məxsusdur ?

A)Xalqın səlahiyyətli nümayəndələrə ;

B) Azərbaycan Prezidentinin seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrə ;

C) Milli Məclisin seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrə ;

D) Konstitusiya Məhkəməsinin seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrə ;

E) Azərbaycan Respublikası icra orqanın nümayəndələri .



425.”İnformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən informasiya sahibi sənədə malik deyil , əgər ...

A)digər informasiya sahibində mövcud olan sənəd informasiya sahibinə məxsus deyilsə ;

B) informasiya sahibində mövcud olan sənəd digər informasiya sahibinə məxsus deyilsə ;

C) digər informasiya sahibində mövcud olan sənəd informasiya sahibinə məxsusdursa ;

D) Müvafiq icra hakimiyyətinin təsdiqləyici sənədi yoxdur ;

E) informasiyanın əldə olunmasının qanuniliyin əldə olan sənəd növləri.



426. “İnformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən sənədlərin saxlanmasına , komplektləşdirilməsinə və mühafizəsinə dair qaydaları hansı orqan müəyyənləşdirir ?

A)Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ;

B)İnformasiya məsələləri üzrə müvəkkil ;

C)İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil ;.

D) Ədliyyə Nazirliyi ;

E) İerli icra hakimiyyəti orqanı .



427. “İnformasiya əldə etmək haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən sənədləşdirilmiş informasiya sahibi hansıdır ?

A)maddi daşıyıcıda mətn , səs və ya təsvir formasında qeydə alınan və identikləşdirməyə imkan verən istənilən rekvizitli informasiya mənbəyindən , saxlanma yerindən , rəsmi statusundan , mülkiyyət növündən , mənsub olduğu təşkilat tərəfindən yaradılıb – yaradılmadığından asılı olmayaraq ;

B)maddi daşıyıcıda mətn , səs və ya təsvir formasında qeydə alınmayan və identikləşdirməyə imkan verməyən istənilən rekvizitli informasiya mənbəyindən , saxlanma yerindən , rəsmi statusundan , mülkiyyət növündən , mənsub olduğu təşkilat tərəfindən yaradılıb – yaradılmadığından asılı olmayaraq ;

C) maddi daşıyıcıda mətn , səs və ya təsvir formasında qeydə alınan və identikləşdirməyə imkan verən istənilən rekvizitsiz informasiya mənbəyindən , saxlanma yerindən , rəsmi statusundan , mülkiyyət növündən ,mənsub olduğu təşkilat tərəfindən yaradıllb – yaradılmadığından asılı olmayaraq ;

D) maddi daşıyıcıda ancaq mətn formasında qeydə alınan və identikləşdirməyə imkan verən istənilən rekvizitli informasiya mənbəyindən , saxlanma yerindən , rəsmi statusundan , mülkiyyət növündən , mənsub olduğu təşkilat tərəfindən yaradılıb – yaradılmadığından asılı olmayaraq;.

E) informasiya sahibinin subyektiv qərarları əsasında .



428.Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən kimlərin məlumat əldə etmək üçün müraciət etmək hüququ vardır ?

A)hər kəsin ;

B)ancaq fiziki şəxslərin ;

C)ancaq hüquqi çəxslərin ;

D) heç kimin ;

E) hər bir vətəndaşların ;.



429.Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən əldə edilməsi qaydasına görə məlumat neçə yerə bölünür ?

A) 2;


B) 3;

C) 4;


D) 5;

E) 7;


430.Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən müqavilənin olmamasına görə məlumatı verməkdən kimlər imtina edə bilməzlər ?

A)dövlət hakimiyyəti orqanları , bələdiyyələr ;

B) fiziki və hüquqi şəxslır ;

C) fiziki şəxslər ;

D) hüquqi şəxslər ;

E) bütün vətəndaşlar ,



431.Reklamdan neçə məqsədlə istifadə edilir ?

A) 2;


B) 3;

C) 4;


D) 5;

E) 6;


432.Reklam harada yerləşdirilər ?

A) camatın cəmləşdiyi meydanda ;

B) digər yerlərdə ;

C) ucadan oxuyurdular ;

D) divarda yerləşdirilər ;

E) taxta lövhədə yerləşdirirlər .



433. Qədim Yunanıstanda və Romada reklam elanlarını nə üzərində həkk edirlər .

A) taxta lövhələrə yazır , mis və yaxud sümük üzərinə həkk edir ;

B) kağız üzərində yazılalar;

C) parca üzərində yazırlar;

D) mis üzərində yazırlar ;

E) sümük üzərində yazırlar.



434.Rekamı harada ucadan oxuyurdular.

A)camaatin cəmləşdiyi meydanlarda;

B) insanların cəmləşdiyi yerdə ;

C) iclas zalında ;

D) şəhər mərkəzində ;

E) iş zamanı .



435. Məzmununa və məqsədinə görə elanın bir nüçə forması var bunlar hansılardır ?

A)anons , reklam , afişa , bildiriş və s ;

B) elan , etiket , ezamiyyət vərəqəsi ;

C) əmr , akt , resept ;

D) əmr forması , etibarnamə , elan ;

E) teleqram forması ,



436. Elan bu və ya digər məlumatı insanlara neçə təşkilıedici missiyanı yerinə yetirir .

A) qabaqcadan çatdirmaqla ;

B) günü bilməklə ;

C) ünvanı bilməklə ;

D) tarixi bilməklə ;

E) təşkilıedici missiyanı ,



437.Elanda verilən məlumat qruplaşdırılarkən nə diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır ?

A) məlumatın vaxtı , saatı , dəqiq göstərilməlidı , ( ərazi , bina , otağın nömrəsi və s. );

B) məlumatın mahiyyəti , məzmunu qeyd olunmaldır;

C) məlumatın vaxtı göstərilməlidir ;

D) tədbirin keçiriləcəyi yer;

E) məlumatın kim tərəfindən verilməsi göstərilməlidir .



438. Elanda bir və ya bir neşə məlumat müraciət ücün nə göstərilməlidir ?

A)ünvan , telefon nömrəsi göstərilir ;

B) tarix göstərilir ;

C) vaxt göstərilir ;

D) ünvan göstərilir ;

E) gün göstərilir .



439 . Elanda bir və bir neçə məlumat öz əksini neçə tapa bilər ?

A) alğı-satqi , kirayə , xidmət, işədüzəltmə və s.

B) kommersiya məlumatı ;

C) iqtisadi məlumat ;

D) hüquqi məlumat ;

E) təchizat və satış məlumatı.



440 Sənədin əsasını nə təşkil edir?

A) Informasiya

B)Münasibət

C)Məlumat

D)Tabeçilik sistemi

E)əlaqələr



441.”Normativ hüquqi aktlar haqqında ”Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən normativ hüquqi aktların rekvizitlərinə aid

deyil ?

A)müvafiq normativ hüquqi aktla rəsmi tanış olmaq səlahiyyətinə malik olan şəxslərin adı , soyadı , vəzifəsi və imzası ;

B)aktın növü ;

C)hüquqi tənzimləmə predmetini əks etdirən normativ hüquqi aktınadı

(sərlövhəsi );

D)aktın qəbul edildiyi tarix , yer və qeydiyyat nömrəsi ;

E)aktın saxlanılması .

442. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən qəbul edilən əsasnamələri , nizamnamələri , qaydaları və norma nəzərdə tutan digər aktları hansı formada qəbul edir ?

A)qərar;


B)fərman;

C)əmr;


D) sərəncam ;

E) akt .



443.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən Qanunlar və fərmanlar və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları istisna olmaqla səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar rəsmi nəşr orqanlarına daxil edilməsindən sonra hansı müddətdə rəsmi dərc edilməlidir ?

A)5gün müddətində ;

B)24 saat müddətində ;

C) 14 gün müddətində;

D)72 saat müddətində;

E)7gün müddətində.



444. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasənQanunlar və fərmanlar və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları həmin aktlarda qüvvəyə minmənin daha gec müddəti nəzərdə tutulmadıqda hansı müddətdə düvvəyə minir ?

A)onların rəsmi dərc edildiyi gündən ;

B) 5 gün müddətində ;

C) 14gün müddətində;

D56 gün müddətində ;


  1. 24 gün müddətində ;

445. Məqsədə uyğunluq prinsipi necə istifadə olur ;

A)lazım gəlməyən sənədlərdən idarəetmədə istifadə edilməməsi ;

B)lazım gələn sənədlərdən idarə etmədə istifadə edilməsi ;

C) idarə etmədə sənədlərin yazılması ;

D) idarə etmədə sənədlər hüquq normasına cavab verir;

E) sənədlər faktların təsdiq edilməsidir.



446. Etibarlılıq prinsipi necə yazılır.

A)faktlar əsasında tərtib edilməsi ;

B) güstəricilər əsasında tərtib edilməsi ;

C) informasiyalar əsasında tərtib edilməsi ;

D) hüquq normasına əsasən tərtib edilməsi ;

E) sadə formada tərtib edilməsi .



447. Sistemlilik prinsipi sənədlərin hazırlanmasında neçə əməl olunur?

A)vahid sistemli tələblərə əməl olunması ;

B) sənədlərin vahid formasının hazırlanması ;

C) sənədlərin icrasına nəzarətin texniki təminatı ;

D) sənədlərlə işləmədə tam texniki vasitələrdən əməl olunur;

E) sənədlərlər onların saxlanılması və mühazizəsinə pməl olunur .



448. İcra müddətləri üzrə sənədlər necə olmayan sənədlərə bölünür ?

A)təcili və təcili olmayan ;

B) mürəkkəb və sadə ;

C) daxili və xarici ;

D) fərdi və nümunəvi ;

E) təcili olmayan sənədlərdə ;



449. Təcili sənədlərdə icra müddəti necə müəyyənləşdirilir ?

A) qanunla , təlimatla , əmrlə ;

B) əsasnamə , arayış , ərizə ;

C) sərəncam , nizamnamə , müqavilə ;

D) etibarnamə , izahat , hesabat ;

E) vəkalətnamə , rəy , protokol .



450. Təcili olmayan sənədlərdə nə göstərilmir ?

A) müddətlər ;

B) gün ;

C) tarix ;

D) vaxt ;

E) müddətsiz.



451.Kargüzarliq dedikdə nə başa düşülür ?

A)sənədlərin tərtib olunması ,çap olunub çoxaldılması , əldə edilməsi və rəsimləşdirilməsi , qeydə alınması , arxivə vermək üçün hazırlanması və saxlanması prosesi ;

B)qeydə alınması prosesi ;

C)qeydə alınmasının rəsmləşdirilməsi prosesi ;

D) arxivə təfil vermək üçün hazırlanması prosesi ;

E) arxivdə saxlanması prosesi.



452.Müəssisə təşklatların sənədləri hansı kağız istehlakı forması ilə məktublaşır ?

A)9327 -60;

B) 9327-62;

C) 9327-62;

D) 9327- 63;

E) 9327-64.



453. Kağız istehlakı formatının tələblərinə görə bütün formatlar hansı sıraya bölünür ?

A) A.V.S.

B) A.B.C.

C)A.C.D.


D) A.D.E.

E) A.D.F.



454.Bank sənədlərini icra edərkən nəyə nəzarət etmək lazımdır ?

A)sənədlərin rekvizitləri konkret , dəqiq olunmalıdır və düzgün tərtib edilməlidir ;

B)sənədlərin icra müddətinə dəqiq əməl edilməlidir ;

C)bankın zəmanətli ödəmələrinin rəsmiləşdirilməsi ;

D)sənəd dəqiq olmalıdır ;

E) bank sənədlərin rekvizitləri.




Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə